Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

kalt

Hast du kalte Füße? Bei dem Wetter da kann man sich schnell erkälten.

Wittlicher Platt

kaal

Hohsd' kaal Fes? Bai däm Wääder eloo ka ma saisch schwinn erkaalen.


kaal.mp3:

Nach oben