Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

gähnen

Ich bin so müde, ich fange schon an zu gähnen.

Wittlicher Platt

gaabsen

Aisch sain esu meed, aisch fängken schunn oan z' gaabsen.


gaabsen.mp3:

Nach oben