Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

Butter

Mutter mach mir ein Butterbrot. Butter an den Fisch.

Wittlicher Platt

Bodter

Modter maach m'r 'n Bodterschmäär. Bodter bai d' Fesch.


Bodter.mp3:

Nach oben