Wittlicher Wörterbuch

Hochdeutsch

Affe

Auf dem Markt kannst du einen Bär und einen Affen sehn. Maulaffen feilhalten.

Wittlicher Platt

Aaf

Obp d'r Moard kaansd' d' Bäär unn dän Aaf kugken. Maulaafen fängken.


Aaf.mp3:

Nach oben